Események

-Március 15. Nemzeti ünnepünk

 

Pedagógiai programunk

Az Országos Óvodai Alapprogram alapján, sajátos Pedagógiai Programot készítettünk, amelyben kiemelt szerepet kap az Egészségnevelés és a Környezettudatos nevelés. Testületünk elkötelezettsége, a szakmai kvalifikációk sokszínűsége biztosítja a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, a gyermeki kompetenciákra épülő, tevékenységközpontú személyiségfejlesztést. Helyi sajátosságaink kitűnő alapot nyújtanak pedagógiai törekvéseinkhez (tornaszoba, óvodakert).

A kompetencialapú óvodai nevelési programunk vezérfonala a négy őselem, az évszakok, az ünnepek, hagyományok mentén vezet. A többéves tapasztalataink és szakmai eredményeink alapján készítettük el „Jó-gyakorlatainkat”.

„Komplex egészségnevelés gyermekkorban jó-gyakorlat”
Az egészséges életmódra nevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen lévő alapozó tevékenységek összessége, amely a testi-lelki szükségleteinek kielégítését célozza meg. Komplex egészségnevelésről azért beszélünk, mert a korszerű szemlélet és annak sokrétű gyakorlati megvalósítása szisztematikusan koherens és átszövi a teljes óvodai életet a befogadástól a beiskolázásig.

A „Komplex egészségnevelés óvodáskorban” Jó-gyakorlatunk célja olyan tevékenységek bemutatása, amelyek az óvodás életkorban építőek és új kapukat nyitnak meg a kisgyermekek és szüleik előtt.

„Öko szemlélet megalapozása gyermekkorban jó-gyakorlat”

Minden cselekedetünket a jövő nemzedéke iránti felelősségünk határozza meg. Korszerű, aktuális és jövőorientált célokat és feladatokat követünk – amelynek gerincét a környezettudatosság megalapozása adja. Az egészségnevelés és a környezettudatosság összefüggéseinek tudatosítása, komplex kezelése az ökológiai szemlélet óvodai szintű megalapozását jelenti.


Az  "Öko szemlélet megalapozása óvodáskorban" Jó-gyakorlat célja a 3-6 éves korú gyermekek környezeti élményeken és tapasztalatokon alapuló nevelése változatos tevékenységeken keresztül.